برخی از خریداران


شرکت ماناکویر با توجه به نمایندگی انحصاری دستگاههای تکثیر (پلی کپی) شرکت Riso ژاپن و نمایندگی انحصاری دستگاههای تکمیلی چاپ تعدادی از شرکت های سازنده معتبر اروپایی، توانسته کالای بیشماری به دانشگاهها و مراکز آموزشی، سازمانهای دولتی و خصوصی عرضه نموده که پاره ای از این سازمان ها به شرح ذیل می باشند:
 

  • اتحادیه صنف چاپخانه داران
  • دانشگاه آزاد اسلامی
  • دانشگاه پیام نور
  • وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
  • شرکت نفت و تعدادی از زیر مجمو عه های آن
  • شهرداری تهران
  • وزارت آموزش و پرورش
  • سازمان سنجش آموزش کشور